THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Miron CZERNIEC

Analytical estimation of drilling bits equipment wear

In the article are presented some results of tricone bit equipment wear tests basing oneself on worked out the model of tribological contact of this element with mining undisturbed soil. To confirm the validity of the model the numerical calculation of parameter mentioned above were performed.

Analiza wpływu nacisku osiowego na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych

Przedstawiono wyniki badań zużycia uzbrojenia świdra trójgryzowego w oparciu o opracowane modele kinetyki kontaktu tribologicznego z urabianą calizną. Przeprowadzono rozwiązanie numeryczne zagadnienia, gdzie oszacowano zużycie uzbrojenia na poszczególnych wieńcach gryzą w zależności od wielkości nacisku osiowego działającego na przewód wiertniczy. Wyniki rozwiązania przedstawiono na wykresach.

Axial thrust effect on drilling bits equipment wear analysis

In the article are presented some results of tricone bit equipment wear tests basing oneself on worked out the model of tribological contact of this element with mining undisturbed soil. To confirm the validity of the model the numerical calculation of parameter mentioned above with regard to axial thrust were performed.

Szczególne przypadki styku wewnętrznego elementów cylindrycznych o porównywalnych średnich

W artykule podjęto problem styku wewnętrznego elementów cylindrycznych o porównywalnych średnicach z małymi odchyłkami od kształtu kołowego. Przedstawiono wyniki przybliżonego rozwiązania równania podstawowego opisującego styk dwuobszarowy, oraz rozważano współpracę elementów z błędami owalności oraz graniastości potrójnej i poczwórnej. Rozwiązania numeryczne przedstawione zostały w postaci wykresów. Wszystkie znane badania dotyczące współpracy elementów cylindrycznych nie uwzględniają w swoich rozwiązaniach wpływu małych odchyłek od kształtu kołowego takich np. jak eliptyczność, owalność i graniastość. Odchyłki te mają istotny wpływ na wielkość i rozkład nacisków stykowych. Ich ocena ilościowa ma duże znaczenie praktyczne.

Particular cases of inner contact cylinders having comparable diameters

The paper presented inner contact of cylinders having comparable in case of small out-of-roundness. There are presented results of asymptotic solutions, by collocation method the basic equation describing contact problem. The particular cases contact problem and deviations from circular shape, like bi-ared contact and joints with lobing elements were carried out. Numerical calculation were presented in graphical way. All well-known solutions of cylindrical joints do not take into account small deviations from circular shape, like elipticity, lobing, ovality and so forth. The deviation of element conteurs has an effect on magnitude and distribution of the contact pressures. Therefore quantitive estimation of the effect is very important for practical reasons.

Badanie styku wewnętrznego elementów cylindrycznych o porównywalnych średnicach z małymi odchyłkami od kształtu kołowego

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań styku wewnętrznego elementów cylindrycznych z małymi odchyłkami od kształtu kołowego. Wszystkie znane prace z tej dziedziny nie podejmują problemu wpływu małych odchyłek od kształtu kołowego. Wyprowadzone zostało podstawowe równanie opisujące ten styk i przedstawiono przybliżone jego rozwiązanie metodą kollokacji. Obliczenia numeryczne przeprowadzone zostały dla typowych odchyłek od kształtu kołowego jak np. odchyłek eliptyczności i różnych rodzajów graniastości, a wyniki przedstawiono w postaci wykresów. Odchyłki od kształtu kołowego mają istotny wpływ na wartości i rozkład nacisków. Wielkości odchyłek od kształtu kołowego przyjmują wartości przemieszczeń sprężystych, a nawet je przewyższają co zmienia zasadniczo idealizowany schemat styku. Dlatego ilościowa ocena tego wpływu jest ważna ze względów praktycznych. Otrzymane wyniki obliczeń wskazują na wpływ niedokładności wykonawczych na podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe, znacząco się różniących od wyników otrzymanych w/g klasycznej teorii Hertza.

Inner contact investigation of cylinders having comparable diameters in case of small out-of-roundness

In the paper contact problem of the cylindrical elements having small executory deviations from circular shape is investigated. All known solutions of such contact problems do not take into account small deviations from circular shape. Basic eqation describing the problem is introduced and its asymptotic solution obtained by collocation method is presented. Numerical calculations of quantities characteristing contact for typical deviations from circular shape, like ellipticity, trilobing and tetralobing were presented in graphical way. Out - of- roundness of element contours has an effect on magitude and distribution of the contact pres surer. Admissible values of out - of- roundnesses are comparable with elastic strains of bodies in contact, and even exceed them, what changes idealised scheme of contact mating. Therefore quantitative estimation of that effect is very important for practical reasons. Obtained numerical results point to greate influence of inaccuracy during production on main quantities characterizing contact, compared with results of classic Hertz problem.


SELECT PUBLICATION YEAR