THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 317
Case study of failure simulation of pipelines conducted in chosen water supply system
Symulacje awarii rurociągów przeprowadzone na wybranej sieci wodociągowej – analiza przypadku  


p. 324
Investigation of ballistic resistance of adhesive bonded multi-layer structures
Badania odporności na przebicie klejonych struktur wielowarstwowych


Zbigniew Stępień p. 331
A study of factors influencing the formation of harmful deposits in the diesel engine injectors
Badanie czynników wpływających na tworzenie szkodliwych osadów wtryskiwaczy paliwa silników z zapłonem samoczynnym


p. 338
A durability analysis of forging tools for different operating conditions with application of a decision support system based on artificial neural networks (ANN)
Analiza trwałości narzędzi kuźniczych dla różnych warunków eksploatacji z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji opartego o sztuczne
sieci neuronowe


p. 349
The application of dynamic bayesian network to reliability assessment of emu traction system
Zastosowanie dynamicznych sieci bayesowskich do oceny niezawodności elektrycznego systemu trakcyjnego  


p. 358
An integrated econometric model for bus replacement and determination of reserve fleet size based on predictive maintenance
Zintegrowany ekonometryczny model do modelowania wymiany taboru autobusowego oraz określania wielkości floty rezerwowej w oparciu o
konserwację predykcyjną
 


p. 369
Estimation of road roughness from data of on-vehicle mounted sensors
Ocena nierówności drogowych zgodnie z danymi czujników zainstalowanych na pojeździe  


p. 375
Selected issues regarding the reliability-operational assessment of electronic transport systems with regard to electromagnetic interference
Wybrane zagadnienia oceny niezawodnościowo-eksploatacyjnej transportowych systemów elektronicznych z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych


p. 382
The method of estimating dependability of supply chain elements on the base of technical and organizational redundancy of process
Metoda szacowania niezawodności elementów łańcucha dostaw na podstawie charakterystyk nadmiarowości technicznej i organizacyjnej procesu.


p. 393
The effect of materials on the reliability of reinforced concrete beams in normal and intense corrosions
Wpływ stosowanych materiałów na niezawodność belek żelbetowych w warunkach normalnej i silnej korozji  


p. 403
Development and sensitivity analysis of a technical object inspection model based on the delay-time concept use
Opracowanie i analiza wrażliwości modelu kontroli stanu obiektu technicznego z wykorzystaniem koncepcji opóźnień czasowych


p. 413
A new approach for determining the most important system components and the budget-constrained system reliability improvement
Nowe podejście do wyznaczania najważniejszych elementów systemu oraz poprawy niezawodności systemu w warunkach ograniczonego budżetu  


Adrian Gill p. 420
Optimisation of the technical object maintenance system taking account of risk analysis results
Optymalizacja systemu obsługi obiektów technicznych z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka


p. 432
A generalized equivalent temperature model in a time-varying environment
Uogólniony model temperatury równoważnej w zmiennym w czasie otoczeniu  


p. 441
Problems of military aircraft crew’s safety in condition of enemy counteraction
Problemy bezpieczeństwa załogi wojskowego statku powietrznego w warunkach przeciwdziałania przeciwnika


p. 447
An autonomous multi-sensor satellite system based on multi-agent blackboard model
Autonomiczny wieloczujnikowy system satelitarny oparty na wieloagentowym modelu tablicowym  


p. 459
Maintenance diagnostics of transformers considering the influence of short-circuit currents during operation
Eksploatacyjne diagnostyki transformatorów uwzględniające prądy zwarcia podczas pracy  


p. 467
Modeling of software fault detection and correction processes with fault dependency
Modelowanie procesów wykrywania i korekcji błędów oprogramowania z założeniem wzajemnej zależności błędów  


p. 476
Evaluation of the spur gear conditionusing extended frequency range
Ocena stanu przekładni zębatej z wykorzystaniem rozszerzonego zakresu częstotliwości  


p. 485
A decision diagram based reliability evaluation method for multiple phased-mission systems
Metoda oceny niezawodności systemów wielofazowych w oparciu o diagramy decyzyjne  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR