THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Jerzy Józwik

Parametr zużycia ostrza narzędzia -KE i jego predykcja przy użyciu modelu sieciowego

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych zużycia ostrza noża tokarskiego w funkcji czasu skrawania. Dokonano predykcji geometrycznego wskaźnika zużycia KE, przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej (SNN) o ustalonej architekturze. Na wykresach przedstawiono wybrane przebiegi czasowe wskaźnika AS, uzyskane jako wynik stymulacji nauczonej sieci.

Tool's blade's wearing parameter - KE and it's prognosis with the use of network model

The article presents results of author's own research on turning blade wearing in the function of cutting off. The prognosis of geometry index of wearing -KE was made with the use of artificial neural network (ANN) with established architecture. The graphs illustrate selected time courses of the coefficient KE, obtained as a result of stimulation of a taught network

Termograficzna ocena rozkładu temperatury na powierzchni przedmiotu obrabianego podczas skrawania ortogonalnego

W artykule poruszono zagadnienia związane z szeroko rozumianymi oddziaływaniami ciepła generowanego w strefie skrawania na przedmiot obrabiany. W nowym ujęciu przedstawiono analizę rozkładu temperatury na powierzchni przedmiotu obrabianego podczas procesu skrawania. Wskazano na możliwość wykorzystania techniki termograficznej do analizy zjawisk cieplnych towarzyszących skrawaniu materiałów a w szczególności ich wpływu na dokładność wymiarową po obróbce.

Thermographic evaluation of temperature distribution on workpiece surface during orthogonal machining

In this article questions connected with widely understood interactions of heat generated in machining area on workpiece were raised. The analysis of temperature distribution on surface of workpiece during machining process was presented in new formulation. Possibility of usage ofthermographic technique for analysis of heat effects concomitant with machining of materials was indicated, in particular their effect on dimensional accuracy after machining.

Analiza doświadczalna zjawiska narostu podczas toczenia

W artykule przedstawiono wyniki badań zjawiska narostu, przeprowadzonych w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej. Charakterystyczne wielkości geometrycznych tworzonego narostu analizowano przy zastosowaniu systemu do cyfrowej analizy obrazu MICROSCAN. W postaci obrazów wizyjnych oraz wykresów przedstawiono charakter zmian wybranych parametrów geometrycznych powstającego narostu oraz uzyskane wartości parametrów chropowatości powierzchni po obróbce.

Termograficzna ocena rozkładu temperatury na powierzchni przedmiotu obrabianego podczas toczenia nieortogonalnego

W artykule przedstawiono termograficzną analizę rozkładu temperatury na powierzchni przedmiotu obrabianego podczas toczenia nieortogonalnego. W postaci wykresów przedstawiono rozkład temperatury na powierzchni przedmiotu obrabianego w funkcji położenia źródła ciepła oraz czasu. Pomiary prowadzono przy użyciu kamery termograficznej typu V-20ER005-25 wyprodukowanej przez firmę VIGO SYSTEM z Warszawy. Dane termograficzne analizowano przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania TERMOGRAF v.1.95 c.

Experimental analysis of built-up edge effect during turning

The results of built-up edge effect researches, effected in Department of Production Engineering Principles at Lublin Institute of Technology are presented in this article. Characteristic geometrical sizes of arisen built-up edge were subject to analysis with usage of MICRO SCAN, digital analysis system of picture. The character of changes of selected geometric parameters of arising built-up edge and obtained values of surface roughness parameters after machining are shown in form of visional pictures and graphs.

Thermographic evaluation of temperature distribution on surface of workpiece during non-orthogonal turning

The thermographic analysis of temperature distribution on surface of workpiece during non-orthogonal turning is presented in the article. The distribution of temperature on the surface ofworkpiece in function of moving heat source and lime is shown inform of graphs. Measurements were performed with thermographic camera ofV-20ER005-25 type, produced by VIGO SYSTEM in Warsaw. Thermografic data were analysed with specialistic THERMOGRAPH v. 1. 95 c software.

Analityczno - doświadczalna metoda określania głębokości wpływu ciepła generowanego w strefie kontaktu wióra z powierzchnią natarcia ostrza narzędzia skrawającego

W artykule zaprezentowano analityczno-doświadczalną metodę określania głębokości wpływu ciepła w materiale ostrza narzędzia skrawającego. Analizy prowadzono na przykładzie procesu toczenia dla narzędzia wykonanego ze stali szybkotnącej SW18. Przyjęto model geometryczny oraz szereg założeń formalnych przy których prowadzono rozważania. Wyznaczono zależność określającą głębokość wpływu ciepła, w funkcji czasu działania temperatury na powierzchni natarcia y=f(t).

Analytic - experimental method of assignment of heat influence depth, generated in contact zone of chip and attack surface of machining tool edge

The analytic-experimental method of assignment of heat influence depth in material of machining tool edge is presented herein. The analysis was made on example of turning operation for tool made from SW18 high-speed steel. Geometric model and a number of formal assumptions were made, at which considerations are performed. Relation defining heat influence depth was assigned in function of temperature action time on attack surface y=f(t).

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR