THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Ilona Jacyna-Gołda

Metoda szacowania niezawodności elementów łańcucha dostaw na podstawie charakterystyk nadmiarowości technicznej i organizacyjnej procesu

Jakość pracy łańcucha dostaw jest wynikiem jakości pracy jego elementów, w tym magazynów. W artykule przedstawiono próbę ujęcia zagadnień jakościowych pracy magazynu w kategoriach niezawodnościowych. Omówiono zagadnienia oceny pracy magazynów, źródła problemów jakościowych i stosowane rozwiązania zwiększające jakość pracy. Wskazano nadmiarowość techniczną i organizacyjną jako podstawowy środek zwiększania niezawodności realizacji zadań przez magazyny w łańcuchu dostaw i tym samym poprawę jakości świadczonych usług. Autorzy omówili zagadnienia niezawodności łańcucha dostaw i magazynów jako ich podstawowych elementów i zaproponowali podejście do określania niezawodności magazynu oparte o nadmiarowość technologiczną i organizacyjną ustalaną w oparciu o przewidywane spiętrzenia przepływu materiałów. Do tego celu wykorzystano miernik OTIFEF jako podstawę szacowania niezawodności. Zaproponowano konstrukcję tego miernika w oparciu o prawdopodobieństwa poprawnej realizacji różnych aspektów usług logistycznych. Ważnym elementem podejścia proponowanego w artykule jest propozycja technicznych i organizacyjnych wskaźników określających różne aspekty nadmiarowości w funkcji niezawodności magazynu. Przedstawiono przykład szacowania nadmiarowości z wykorzystaniem technicznych i organizacyjnych metod zwiększania efektywności.

The method of estimating dependability of supply chain elements on the base of technical and organizational redundancy of process

The quality of supply chain operation depends on quality of its particular elements, including warehouses. The paper presents an attempt to describe the quality of warehouse operation in terms of dependability. Authors discussed issues related to assessing warehouse operation, quality problems and solutions to increase the quality of work. The technical and organizational redundancy was proposed as a primary factor increasing dependability of warehous operation in supply chain and thereby improving the quality of services. Authors discussed dependability of supply chain and warehouses and have proposed an approach to determination of dependability of warehouse facility based on technological and organisational redundancy related to material flow pile-ups. The approach was founded on OTIFEF index as a base for dependability estimation. Construction of that index basing on probabilities of correct realization of different aspects of logistics service was proposed. An important element of the approach presented in the paper is proposal of technical and organisational indicators defining different aspects of redundancy in aspect of dependability. The example of redundancy assessment in function of technical and organisational methods of increasing warehouse efficiency has been provided.

Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company

Efektywne zarządzanie flotą pojazdów związane jest z dbałością o ich racjonalne użytkowanie i właściwą diagnostyką. Wczesne wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości pozwala zapobiegać awariom i realizować procesy transportowe w sposób niezakłócony. Jednym z ważniejszych podzespołów, z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania pojazdu, jest układ hamulcowy. Na podstawie badań laboratoryjnych można wyznaczyć charakterystyki trwałości poszczególnych jego elementów. Najbardziej pożądane są indywidualne wskazania, odwołujące się do warunków eksploatacji. W niniejszym artykule, na przykładzie badań grupy pojazdów marki Renault, wyposażonych w tarczowe mechanizmy hamulcowe, przeprowadzonych w okresie dwóch lat, dokonano pomiarów zużycia elementów układu (tarcze i klocki hamulcowe) w funkcji wybranych czynników, zależnych od czasu i środowiska, w którym realizowane były przewozy. Do analizy wyników wykorzystano nieparametryczne testy statystyczne. Celem weryfikacji hipotezy o nieistotności różnic zastosowano testy Manna-Whitney’a, oraz Kruskala-Wallisa. Ich wyniki porównano z wynikami analizy wariancji ANOVA. Sprawdzono istotność czynników wpływających na stopień zużycia hamulców. Wskazano również możliwe kierunki wykorzystania wyników pomiaru zużycia hamulców do racjonalizacji procesów transportowych. Zaprezentowana metoda może znaleźć zastosowanie także do oceny innych elementów (zespołów, podzespołów, układów) pojazdów samochodowych.

Przebieg zużycia elementów układu hamulcowego w zróżnicowanych warunkach eksploatacji samochodu w przedsiębiorstwie transportowym

Effective fleet management is related to the care for their rational use and proper diagnostics. Early detection of potential irregularities enables to prevent failures and carry out transport processes in an undisturbed way. One of the most important components, from the safety point of view, is the braking system. Laboratory tests can be used to determine the durability characteristics of individual components. Individual indications referring to operating conditions would be most desirable. The article, based on a two-year period of testing of a group of Renault vehicles fitted with disc brakes, presents measurement of wearing and tearing the system components (brake discs and brake friction insert) in a function of selected factors, depending on the time and environment in which the transport was carried out. Nonparametric statistical tests were used to analyze the results. Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were used to verify the hypothesis on the insignificance of differences. Their results were compared with the results of ANOVA variance analysis. The significance of factors influencing the degree of brakes wear was checked. Possible directions of using the results of brake wear measurement for rationalization of transport processes were also indicated. Presented method may also be applied to the evaluation of other components (assemblies, subassemblies, systems) of motor vehicles.

 

 

Zastosowanie modelu konfiguracji łańcucha dostaw do oceny niezawodności Realizacji procesów logistycznych

W artykule przedstawiono podejście do oceny niezawodności procesów logistycznych realizowanych w łańcuchach dostaw w aspekcie strat czasu wynikających z wyboru wariantu realizacji przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw. Na potrzeby tych badań opracowano model matematyczny łańcucha dostaw, tj. określono parametry problemu badawczego, zmienne decyzyjne, ograniczenia oraz kryteria oceny. Sposób oceny niezawodności systemu został przedstawiony w postaci schematu. Algorytm został zweryfikowany na podstawie danych eksperymentalnych. W celu oceny niezawodności procesów logistycznych dla przykładowego łańcucha dostaw opracowano model symulacyjny wyznaczający straty czasu w elementach punktowych i liniowych badanego łańcucha. Straty czasu podyktowane są opóźnieniami w ruchu drogowym wynikającymi z kongestii ruchu na poszczególnych odcinkach trasy i węzłach drogowych oraz opóźnieniami w elementach punktowych łańcucha dostaw.

The use of a supply chain configuration model to assess the reliability of Logistics processes

The article presents an approach to assessing the reliability of logistics processes implemented in supply chains in terms of time losses resulting from the selection of a variant of material flows in the supply chain. In order to define this indicator, a mathematical model of the supply chain has been developed, i.e. the parameters of the research problem, the decision variables, the constraints and the evaluation criteria. The method of evaluating the reliability of the system is presented in diagram form. The algorithm was verified based on experimental data. In order to evaluate the reliability of the logistic processes for the sample supply chain, a simulation model was developed that determines the time losses in the points and linear elements of the examined chain. Time losses are dictated by traffic delays resulting from traffic congestion on particular sections of the route and road junctions and delays in point elements in the supply chain.

 

Selection of a fleet of vehicles for tasks based on the statistical characteristics of their operational parameters

The article presents a method of selecting a fleet of vehicles with a homogeneous structure for tasks based on the statistical characteristics of their operational parameters. The selection of a vehicle fleet for tasks is one of the stages of vehicle fleet management in transport companies. The selection of a vehicle fleet for tasks has been defined as the allocation of a vehicle model to a given company, which is associated with the unification of the vehicle fleet to one specific type. The problem of selecting a fleet of vehicles has been presented in a multi-criteria approach. The operational parameters assessing the selection of vehicles for the tasks are mileage and the number of days to the first and subsequent failure, and vehicle maintenance costs. The developed method of selecting a fleet of vehicles for the tasks consists of two stages. In the first stage, the average operating parameter values are determined using statistical inference. In the second stage, using the MAJA method, a unified model of the fleet of vehicles operating in the enterprise is established.

Intelligent mobility: A model for assessing the safety of children traveling to school on a school bus with the use of intelligent bus stops

The aim of the article is to develop a model for assessing the safety of children’s travel. Safety is the most important indicator describing the mobility system of children, even more important than the costs of operating it. Due to the dynamic development of intelligent solutions, it is possible to undertake additional activities supporting the improvement of children’s safety when traveling to and from school. However, their implementation requires an adequate assessment of a children’s mobility system. Currently, there are no solutions that could comprehensively support the decision-making process in this sphere. The article presents the issues of children’s mobility, a literature review in this area, mathematical model for assessing school bus travel, and a computational example. The presented approach is an original solution allowing for evaluation of the existing systems and their development scenarios. In addition, it enables the comparison of children mobility systems of different complexity and scale.


SELECT PUBLICATION YEAR